Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Oferta

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Istotą ubezpieczenia OC Ogólnego - za szkody powstałe w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem – jest przeniesienie ciężaru finansowego związanego z odpowiedzialnością Ubezpieczonego Przedsiębiorstwa za szkody wyrządzone osobom/podmiotom trzecim.

 

Sposób konstrukcji optymalnego pod względem zakresowo-kosztowym Programu OC według Unity Broker powinien obejmować trafną analizę ryzyk występujących w przedsiębiorstwie poszukującym ochrony. Przeprowadzana ona winna być przez brokera we współpracy z podmiotem poszukującym ochrony w taki sposób aby w najpełniejszy sposób pokryć umową ubezpieczenia zdarzenia za, które odpowiedzialność na gruncie przepisów prawa ponosi Ubezpieczony. 

 

Celem współpracy z naszymi Partnerami jest taki dobór techniczno-ubezpieczeniowych parametrów umowy aby ochrona jak najlepiej pokrywała ryzyka związane z potencjalnymi szkodami.

 

Wszelkie informacje na temat podejścia do analizy ryzyk oraz całego procesu aranżowania umowy ubezpieczenia uzyskają Państwo kontaktując się bezpośrednio z nami.